Công việc chúng tôi làm ở gói dịch vụ kế toán trọn gói
  1. Kê khai thuế trong dịch vụ kế toán trọn gói:
Khai thuê môn bài hàng năm.
Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế
Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác
Lập báo cáo tài chính
Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh
  1. Các nghiệp vụ kế toán
Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật
Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ
Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định
Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp
Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp
3. Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo

Nhận các chứng từ từ khách hàng.
Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thông tin liên hệ: Kế toán Hiền
Điện thoại LH : 0120 278 4454
Nhận làm cho tất cả các doanh nghiệp nằm trong địa bàn tỉnh phú yên